•  
  •  
  •  
  •  

بیمه های دوره احداث

طی این بیمه نامه کلیه پروژه های در حال احداث عمرانی وساختمانی ازقبیل سد ، جاده و پل سیلوها باند و ترمینال فرودگاهها ساختمانهای مسکونی ، اداری ، تجاری ، پزشکی ، آموزشی ، ورزشی بعنوان موضوع مورد بیمه تحت پوشش قرار می گیرد ؛ وکلیه خسارات وارده به اموال بیمه شده به هرعلت به جز موارد مورد استثناء بیمه نامه را پرداخت می نماید .