•  
  •  
  •  
  •  

بیمه‌های دوره بهره‌برداری

این نوع بیمه نامه ، تجهیزات وماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) را در طول مدت به کارگیری آنها در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی پوشش می دهد. مدت این بیمه بطور معمول یک ساله می باشد مگر همراه با بیمه نامه مقاطعه کاری و نصب تحت پوشش قرار گرفته باشد که در این صورت مدت برای هر دو بیمه نامه یکسان خواهد بود .