•  
  •  
  •  
  •  

بیمه نامه جامع ماشین آلات

این بیمه نامه با ترکیب بیمه نامه شکست ماشین آلات و تمام خطر اموال برای بهره برداری از پروژه های بزرگ بکار می رود. این بیمه نامه قابلیت انعطاف زیادی دارد و بوسیله آن پوشش بیمه ای عدم النفع واحدهای تولیدی نیز قابل ارائه است.