•  
  •  
  •  
  •  

بیمه نامه بدنه راننده محور

- این بیمه نامه همانند بیمه بدنه است و خسارت وارده به خودرو مورد بیمه از طریق این بیمه نامه قابل جبران است با این تفاوت که بیمه گزاران این محصول از تخفیف بیشتری در حق بیمه بهره مند می گردند .
تفاوت دیگر این بیمه نامه نسبت به سایر محصولات بیمه های بدنه اتومبیل در تعداد استفاده کننده(راننده) از وسیله نقلیه مورد بیمه است به این صورت که فقط افرادی که نام آنها در بیمه نامه درج گردیده است (حداکثر دو نفر) امکان استفاده از حداکثر مزایای پوشش بیمه بدنه را خواهند داشت.