•  
  •  
  •  
  •  

بیمه نامه بدنه - خسارت کلی (TOTAL LOSS)

این بیمه نامه به منظور رفاه بیمه گزارانی که تمایل دارند خودروی خود را فقط در برابر خسارتهای کلی تحت پوشش قرار دهند ارائه شده است.

خطرات تحت پوشش این بیمه نامه شامل خسارت کلی بدنه، در قالب پوشش خطرات حادثه و اتش سوزی کلی با حق انتخاب پوشش سرقت کلی است.