بیمه تهرانپارس

  •  
  •  
  •  
  •  

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه باربری

داخلی موردی :
- فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن تکمیل، مهر و امضاء شده باشد ؛
- فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تائید بیمه گر از مورد بیمه در موارد خاص.


قرارداد داخلی:
- فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن تکمیل ،مهر و امضاء شده باشد ؛ 
- فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تائید بیمه گر  از مورد بیمه در موارد خاص ؛
- رونوشت پروانه فعالیت متصدی حمل ؛
- رونوشت نمونه بارنامه ؛
- وصول رسید دریافت چک سپرده که به تایید، امضا و مهر مدیریت مالی رسیده باشد.


وارداتی :
- فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن تکمیل ،مهر و امضاء شده باشد.

 

صادراتی :
- فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن تکمیل، مهر و امضاء شده باشد ؛
- فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تائید بیمه گر از مورد بیمه در موارد خاص.


ترانزیتی :
- فرم پرسشنامه (پیشنهاد) تکمیل ،مهر و امضاء شده توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن؛
- فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تائید بیمه گر از مورد بیمه در موارد خاص.


حمل کالا با موتورلنج و سایر  شناورها :
- فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن تکمیل، مهر و امضاء شده باشد ؛
- رونوشت گواهینامه پروانه ثبت شناور ؛
- رونوشت گواهی ایمنی شناور ؛
- رونوشت گواهی دریانوردی ناخدا ؛
- فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تائید بیمه گر از مورد بیمه در موارد خاص.

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**